28/10/2023 12:57

Công chứng viên từ chối hướng dẫn tập sự sẽ bị phạt mức cao nhất, lên đến 7 triệu đồng

Công chứng viên từ chối hướng dẫn tập sự sẽ bị phạt mức cao nhất, lên đến 7 triệu đồng

6:00 | 14/10/2023

Công chứng viên từ chối hướng dẫn tập sự không có lý do chính đáng, vi phạm quy định của Thông tư 08/2023/TT-BTP tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Khoản 2 Điều 30 Thông tư 08/2023/TT-BTP đã quy định xử lý vi phạm đối với việc tập sự hành nghề công chứng nêu rõ:

- Nếu Công chứng viên từ chối hướng dẫn tập sự không có lý do chính đáng, vi phạm quy định của Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, công chứng viên từ chối hướng dẫn tập không có lý do chính đáng, vi phạm quy định của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra căn cứ khoản 2 Điều 15 Nghị định 82/2020/NĐ-CP, sẽ phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với các hành vi sau đây: 

- Công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng không đúng quy định; Công chứng không đúng thời hạn quy định;

- Sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng không đúng quy định;

- Sách nhiễu, gây khó khăn cho người yêu cầu công chứng;

- Từ chối yêu cầu công chứng mà không có lý do chính đáng;

- Không dùng tiếng nói hoặc chữ viết là tiếng Việt;

- Không tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên;

- Hướng dẫn nhiều hơn 02 người tập sự tại cùng một thời điểm;

- Hướng dẫn tập sự khi không đủ điều kiện theo quy định;

- Không thực hiện đúng các nghĩa vụ của người hướng dẫn tập sự theo quy định;

- Công chứng hợp đồng, giao dịch trong trường hợp không có phiếu yêu cầu công chứng;

- Công chứng hợp đồng, giao dịch trong trường hợp thành phần hồ sơ có giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung;

- Từ chối hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng không có lý do chính đáng.

Thông tư 08 này sẽ có hiệu lực ngày 20/11/2023.

Ngoài quy định về mức độ xử phạt của các công chứng viên khi từ chối hướng dẫn tập sự. Thông tư 08 cũng nêu rõ quyền và nghĩa vụ của công chứng viên như sau:

Công chứng viên từ chối hướng dẫn tập sự sẽ bị phạt mức cao nhất, lên đến 7 triệu đồng

 Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối trường hợp từ chối hướng dẫn hành tập sự công chứng.

- Hướng dẫn người tập sự các nội dung tập sự theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các công việc của người tập sự do mình phân công; chịu trách nhiệm về kết quả và tiến độ của các công việc mà người tập sự thực hiện theo sự phân công, hướng dẫn của mình.

- Xác nhận vào Sổ nhật ký tập sự; nhận xét, đánh giá về việc tập sự trong Báo cáo kết quả tập sự của người tập sự và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan trong việc xác nhận, nhận xét, đánh giá của mình.

- Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Công chứng và Thông tư này.

Tags: triệu đồng công chứng Công chứng Hướng dẫn Hướng dẫn tập sự Từ chối hướng dẫn tập sự