Nhận biết tình trạng sức khoẻ thông qua màu sắc, trạng thái của khí hư là kiến thức căn...